splendida-italia 18 August 2022
 

תנאים ופרטיות

Splendida Italia מודה לך על בחירתך. בכניסה, צפייה, גלישה או שימוש בכל דרך אחרת באתר האינטרנט www.splendidaitalia.co.il (להלן: "האתר") המשתמש (זכר/נקבה/יחיד/רבים) מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ולציית להם, לרבות שינויים בהם מעת לעת. להלן התנאים:

 1. כל המופיע באתר הינו מוגן, אלא אם צוין אחרת, ואסור לשימוש ללא הרשאת Splendida Italia. המידע באתר מדויק ומעודכן בהתאם לפרטים הנמסרים ישירות מבעלי הנכסים או גורם מטעמם ובהסכמתם. Splendida Italia אינה נושאת באחריות לכל טעות או שגיאה בתוכן האתר כתוצאה מפרטים שנמסרו כאמור.
 2. המשתמש עושה באתר שימוש באחריותו האישית בלבד ו - Splendida Italia אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, כלכלי וכיו"ב שנגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר ו/או משימוש באתר או בחומרים הכלולים באתר או זמינים דרכו. בהיות המשתמש עושה שימוש באתר הנו משחרר את Splendida Italia מכל אחריות לנזקים.
 3. תמונות של נכסים, אינפורמציה בנוגע אליהם או כל פרט אחר המוצג באתר הינם קניין רוחני של Splendida Italia או שנעשה בהם שימוש בהסכמת צדדים שלישיים. שימוש בתמונות או פרטים אלה ע"י המשתמש או מטעמו הינו אסור, אלא אם הותר באופן מפורש וספציפי ע"י Splendida Italia. שימוש לא מורשה הנו בניגוד לדין.
 4. Splendida Italia אינה נושאת באחריות לאתרי האינטרנט שקישורים אליהם מופיעים באתר לנוחיות המשתמש והכללת קישור לאתר כלשהו אינה מרמזת על אישור Splendida Italia בדבר האתר המקושר. הכניסה לאתרים המקושרים נעשית באחריות המשתמש, שכן Splendida Italia אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. הצבת הקישורים לא תתפרש כהצעה להשתמש, הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של Splendida Italia לתכנים ו/או לשירותים המוצעים ע"י אחרים.
 5. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, תכנים, עיצוב, לוגו, צבעים, רקע, גופן, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "המידע") הינם אך ורק של Splendida Italia או של צדדים שלישיים אשר התירו את השימוש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת Splendida Italia.
 6. משתמש השולח דואר אלקטרוני לאתר או פונה ל- Splendida Italia לא יסווה את זהותו באמצעות שימוש בשם שקרי או בשם חשבונו של אחר. השימוש במידע שיסופק כאמור יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Splendida Italia.
 7. המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך ש- Splendida Italia תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. Splendida Italia לא תחשוף את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש תחילה, למעט מסירת פרטים לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים ל- Splendida Italia ומסירת פרטים על-פי סמכות שבדין.
 8. המשתמש נותן בזאת ל- Splendida Italia את הסכמתו לעשות שימוש בפרטיו לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל שלו. ביטול ההסכמה ייעשה בכתב ל- Splendida Italia ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. המשתמש באתר מאשר כי מדיניות הפרטיות של Splendida Italia מקובלת ומוסכמת עליו וכי לא יעשה שימוש אסור כלשהו באתר בכל דרך שהיא.
 9. המשתמש מתחייב לא לשלוח, לדוור או בדרך אחרת לשלוח או להעביר חומר כלשהו המכיל תוכנות וירוס או קוד, קבצים או תוכניות אחרות שנועדו להפריע, להרוס, להגביל או המפריעים, הורסים או מגבילים בפועל את התפקוד של האתר.
 10. על האתר, השימוש באתר ותנאי השימוש וההתקשרות עם Splendida Italia כפועל יוצא מכך יחולו חוקי מדינת ישראל וכל מחלוקת שתתגלע בקשר כלשהו עם האמור תהא מסורה בלעדית לשיפוטם של בתי המשפט בעיר ירושלים בלבד. בכל מקרה שבו יקבע בית המשפט שלו הסמכות המתאימה כי אחד הסעיפים בתנאים הללו הינם בלתי חוקי, מסכים המשתמש כי יתר הסעיפים יישארו בתוקף וימשיכו לחול.
 11. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.


המידע המוצג באתר מוצג לצרכים שיווקיים בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. המידע המוצג באתר זה איננו מהווה הצעה או הזמנה לרכישת נכס או זכות
וכל המעוניין לפעול בהקשר למידע שמוצג באתר רשאי לעשות כן לאחר קבלת ייעוץ מקצועי נפרד.

כל הזכויות שמורות ©


קישורים | תנאים ופרטיות | מפת אתר | info@splendidaitalia.co.il  

נכסים, איטליה, רכישת נכס באיטליהבתים למכירה באיטליה, השקעות נדל"ן באיטליה, נדלן באיטליה, מידע אודות רכישת בית באיטליהרכישת בית באיטליהמידע בנושא נדל"ן באיטליה, נכסים באיטליהמלון בוטיק באיטליה, אגריטוריסמו באיטליה, בתי חווה באיטליה, טירות באיטליה, וילה בטוסקנה, וילה באיטליה, נכס היסטורי באיטליה, יקב למכירה באיטליה, נכס באיטליה, נכס לשימור באיטליה, נכס לשחזור באיטליה, נכס לשיקום באיטליהנכס למטרות נופש ותיירות באיטליה, בית איכרים באיטליה, בית כפרי באיטליה, בורגו באיטליה, טוסקנה, אומבריה, דירה ברומא, רסטאורציה.

בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים